Vướng sông, cách núi, xấu trời,
Bởi ta khách lạ, được mời ở đây.
Mịt mờ chướng khí tối ngày,
Sương mù lạnh buốt tràn đầy đêm thâu.
Gối kê kẻ ốm tựa đầu,
Bên đèn, người đẹp rầu rầu ưu tư.
Thuốc thần ví khỏi ngay giờ,
Lòng son chẳng thể dối lừa lòng son.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)