Rượu ngọt uống như hoa dần nở
Sách xưa đọc tựa khách vừa vào

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)