Sử Nguyên há chỉ truyền uy tiếng,
Người Tống còn ghi cảm tín ân

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)