Lam Sơn chung khí, trụ cột nước toàn tài, Tể tướng kiêm Đại tướng
Quang Thuận, Hồng Đức trời Nam thời thịnh sử, vua thánh có tôi hiền

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)