Đế Việt mặc long cổn, Đế Tống mặc hoàng bào, mệnh vận cùng do trời cả
Vua Đinh thờ miếu trên, vua Lê thờ đền dưới, tiếng thiêng mãi ở đất này

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)