Nước Cồ Việt ngang Tống Khai Bảo,
Đô Hoa Lư sánh Hán Trường An.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)