15.00
74 bài thơ
Tạo ngày 06/10/2017 17:18 bởi hongha83

Thời xanh (1950-1965)

Ấp bóng (1967-1985)

Cõi lặng (1981 đến nay)