Hình ảnh bia căm thù ở phố Hàng Thao, thành phố Nam Định:
https://www.google.com/se...896#imgrc=dy3SPo2nRC5tmM: