Một số địa danh về các xã thuộc huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi ở bài thơ trên có trong trang dưới đây:
https://www.quangngai.gov.../PHANV/HuyenNghiaHanh.htm