Các nước Mỹ, Pháp, Nhật, Trung, Hàn và Úc... đều đã từng đem quân sang xâm lược nước ta.