Ánh chiều sóng lạnh cuốn sông sâu
Thơ thẩn thuyền lan buộc mé cầu
Sắc biếc Đại Giang luồng gió mát
Màu xanh Yên Phụ trận mưa thâu
Trăng soi cờ thuý cò xa bãi
Gió giục đường thanh bể vắng lầu
Vui vẻ non sông đâu cũng thế
Tấc lòng riêng nặng mối “tiên ưu”


Nguồn: Hoàng Việt thi tuyển, Tồn Am Bùi Huy Bích, NXB Văn học, 2007
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)