Dạ bài này hình như cũng không phải Ngũ ngôn cổ phong.

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.