Người đã lên Trăng, đã trở về...
Nàng Thơ sớm đã bỏ Trăng đi...
Mộng hồn ta, vượt không gian gấp!
Nhận dấu may còn sợi vũ y.