Cơ nghiệp buông trôi ở Vị Thành
Ném theo đời loạn kiếp lênh đênh
Lửa dâng bốn mặt khô xương trắng
Cúc nở hai lần ướt áo xanh
Đàn dế giục đi năn nỉ giọng
Bờ lau khóc tiễn ngẩn ngơ tình
Xuân giang từ đấy vời con nước
Thơ mộng vào ra chỉ một mình


Bản dịch của chính tác giả.

(do Biển nhớ gửi)
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.