Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/07/2017 13:32

“Lưu Lưu Hồ… Xế Xang Xừ”
Chiều dăng mưa, Nhạc lên từ ngón hoa.

Trái khổ qua mơ chùm thiên lý
Phút thần giao hương vị một giàn
         Mơ giường bình khung
         Mơ giấc bình an
Lìa dây tơ, mỗi âm đàn
Truyền hơi… bao mảnh tro tàn hồi sinh!

Trúc bên đình vấn vương Cửa Phật
Bóng in sâu vào đất ai hay?
Đàn rung ngọn… bóng lung lay,
Bóng lay, một giải Đất này chuyển theo…
“Xừ Xang…” từng giọt trong veo,
Dư ba gọi thức cánh bèo trầm luân.

         Đàn gieo… xa như gần
         Trăng treo… mộng mà thân!
Kéo lê hoài kiếp Lưu-dân
“Lưu Lưu Hồ…” nẻo Hành-vân lệ tràn.
         Thoắt đâu giường bình khung
         Tròn say giấc bình an
Vòng hợp hoan vừa nghe bướm liệng
Dây vô đoan nẩy tiếng vô thanh…
Ôi Cầm Trăng, mộng đã thành?
Rỗng-không giọt Nhạc gắn lành Quê-hương!


Sài gòn, 1969

Nguồn: Ngồi quán, NXB Lửa thiêng, 1971