Từng khen tuyệt tác ấy văn trời
Tạm biệt từ đây bẻ bút thôi!
Giấc mộng đông tây vầng nguyệt lửng
Tơ tình nam bắc đám mây trôi
Tỉnh say một cuộc đành không bạn
Hào hiệp ngàn xưa dễ mấy người?
Chợt nổi gió thu lòng héo hắt
Đâu đây hổ thét vượn than dài


Bản dịch của chính tác giả.
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.