Vận nước dầu sôi trải nấu nung
Nhiệt-tâm càng đỏ nén hương chung
Lá bên Ngô dẫu còn no gió
Gặp lửa TỪ-BI cũng cháy bùng.


(17-10-63)