54.60
12 bài thơ
Tạo ngày 01/07/2017 12:21 bởi tôn tiền tử
Tập thơ Chúng ta mất hết chỉ còn nhau (NXB Rừng Trúc, Paris, 1974) gồm 12 bài thơ.