Ai rằng u hiển với quan san
Trích địa tây thiên một nỗi hàn
Song nở mai, ngờ sen động giấc
Thơ rơi lệ, tưởng máu loang đàn
Gối chăn lạnh đấy hoa kiều sử
Vòng xuyến về chưa nguyệt thế gian
Tình-cách-đời nghe lòng sực nức
Trầm luân biết có bể vơi oan