Thét vang rừng suối bạt chim muông
Trời vẫn tròn, sao đất chẳng vuông?
Bác Lãng một tay dùi bỏ xó
Long Tuyền ba thước kiếm mài xuông
Hứng lên giận ngắm hươu Tần chạy
Ngâm dứt ghê nghe sóng Nhị cuồng
Hoa rụng đêm nào, ai có biết
Quê nhà ai quét mảnh vườn tuông?


Bản dịch của chính tác giả.

(do Biển nhớ gửi)
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.