Kim cổ tên này chẳng đổi thay,
Bốn dân ăn ở cũng yên đây.
Làng nêu Dương Xá bà Đoàn đó,
Thành tại giang biên họ Nguyễn xây.
Giàu đó đi buôn cần khéo thực,
Nuôi con dạy hiếu tự làm thày.
Xóm giềng chung sức lo từ sớm,
Trộm giặc vào nhà chớ nói hay!

tửu tận tình do tại