Ngoài Đông Quan có võ trường,
Xuất quân giảng dậy ngày thường cho quen.
Tiến lui phòng trận biến thiên,
Thực hư bày chiến trận liền chưa hay.
Gặp bao tình huống rất gay,
Tụ quân đối lại, khó thay hậu cần.
Tướng Trương xứ khác tới đây,
Sánh sao người ở đất này ngàn xưa.

tửu tận tình do tại