Đỉnh chung những muốn tạc công lao
Khí phách hiên ngang bậc thế hào
Móc bạc tránh mưa nơi núi thẳm
Nét rồng phơi sắc vượt đầm ao
Ngựa rong sa mạc trại đồn chỉnh
Gươm vẩy Không Đồng ngọn núi cao
Đầy rẫy miếu đường trang tuấn kiệt
Ngút trời tráng chí Tạ Hành Mao

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)