Mùa thu lên núi ngỡ đang say
Bốn phía mênh mang ước mộng bay
Tiếng hạc trong veo lời điệp khúc
Mà sao không tới hỡi trần ai

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)