Cơm áo vơi lòng, sớm tối vui
Tham quân xung trận, tiến không lui
Ban ngày chặn giặc đêm mài kiếm
Thắng trận cùng dân ca hát vui


Bài thơ do đại tá Lê Nam Sơn cung cấp.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)