Lều tranh vách đất có dăm nhà
Rộ búp chè xuân vui ý ta
Thôn nữ sững sờ vin nhẹ hái
Trước sân chớm nở một bông hoa

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)