Sấm động mây đen phủ núi đồi
Mưa tuôn sầm sập gió không thôi
Nước tràn lay động dòng sông loạn
Sóng cuộn chuyền rung mặt nước sôi
Đê vỡ tre nghiêng không cản được
Bèo tan củi dạt chỉ nhìn thôi
May ra tấc dạ còn hy vọng
Hết lụt mùa sau lúa tốt tươi

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)