Bồng bềnh sông Vị sớm đầu xuân
Ngỡ Động Đình hồ cảnh sắc tân
Gió bấc thôi gào, hoa rộ nở
Núi Chuông xa ngắm đẹp vô ngần

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)