Đi tìm thế đất diệt quân Minh
Cụ già dẫn lối tự bình minh
Đường riêng hái củi không ai biết
Bước theo sát gót, chẳng loanh quanh

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)