Lúc mới sinh ra ở Mặc hương,
Bên đông nơi miếu có tiền đường.
Lớn rồi Vạn Kiếp tìm doanh trại,
Mất, để lời hay giữ kỷ cương.
Nam Bắc mấy ai mà sánh được,
Công ghi quốc sử bậc phi thường.
Lệ trên quốc tế ông đâu muốn,
Chỉ dạy người ta chí tự cường.

tửu tận tình do tại