Dẹp giặc xong lên ngựa sắt về trời
Dọn đổ nát hoang tàn trao hậu thế
Ở lại nữa Thánh Gióng ơi! Có thể
Với mai sau, truyền thuyết khác đi rồi!


1-2001
Nguồn: Sau miền bồi lở (thơ), Vũ An, NXB Văn học, 2002