Từ Hải Lăng đi đến Hải An,
Giống vào cõi chết Quỷ Môn quan.
Chín lúc quay xe nhìn trở lại,
Năm nào chim mỏi mới về làng.

tửu tận tình do tại