Anh hùng trước chết chẳng thôi đâu
Gió nổi mây bay mất tự do
Ngoài bãi Hỗn Đồng ta bị giết
Há không Tào Hãn giữ U Châu

tửu tận tình do tại