Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Đường )
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

- Cao Tự Thanh (1 bài)
Tạo ngày 15/10/2018 08:49 bởi hongha83
Văn Tú 文秀 (?-?) là thi tăng đời Đường, sinh ở Giang Nam. Thời Chiêu Tông, ông ở Trường An, sáng tác văn chương cung phụng. Cùng với Trịnh Cốc, Tề Kỷ làm bạn thơ. Ông đã từng đến chơi phía Nam Ngũ Đài. Thành tựu chủ yếu của Văn Tú là bài thơ Đoan ngọ. Cuộc đời của ông được tìm thấy trong Đường tài tử truyện. Trong Toàn Đường thi thơ ông còn 1 bài.