Thời gian
        qua mau
Điều chi
        ở lại
Câu thơ
        chắp nối
Nói gì
        cho nhau...


Nguồn: Bến nhớ (thơ)/ NXB Thanh Niên, 1996.