Vừa mới sáng tinh mơ
Chào mào đâu đến hót
Quả hồng xiêm mọng ngọt
Ngỡ chở đầy tiếng thơ?


Nguồn: Nhịp cầu (thơ)/ NXB Quân đội, 2004.