Thoáng nghe như tiếng suối reo
Như rừng trút lá, như đèo gió giăng
Ai cao sang, ai bần hàn
Đa đoan thế sự, tiếng đàn đa đoan


Nguồn: Nhịp cầu (thơ)/ NXB Quân đội, 2004.