Tặng K.T

Chim xa đàn không quên tiếng hót
Người xa quê khó dứt tình quê
Thấp thoáng mưa bay, chiều
                         nắng tím
Cho nơi ai,
            Thu đến đi về...


Nguồn: Nhịp cầu (thơ)/ NXB Quân đội, 2004.