Thả đèn trôi sông
Cầu chi hạnh phúc
Huế nghiêng mời mọc
Bạn bầu
        những ai...


Nguồn: Nhịp cầu (thơ)/ NXB Quân đội, 2004.