Mãi tìm thầy bao chốn bao nơi
Viết chẳng nên câu nói nghẹn lời
Vun đắp chuyển trao, ơn nghĩa nặng
Xa vời đôi ngả, dạ không nguôi


Nguồn: Bến nhớ (thơ)/ NXB Thanh Niên, 1996.