Thấp thoáng vườn trong mấy
                           khóm hoa
Bạn quen tìm đến, chủ không nhà
Đường lầy, mưa trút
                     không nơi trú
Gác lại tình thân, lủi thủi ra...


Nguồn: Nhịp cầu (thơ)/ NXB Quân đội, 2004.