Lặng lẽ đêm thu, lặng lẽ nhà
Thông reo dòng chảy bến bờ xa
Gió còn thức, trăng khuya chưa lặn
Hương lửa tìm chi nữa, nơi ta?!


Nguồn: Nhịp cầu (thơ)/ NXB Quân đội, 2004.