Nắng chiều trôi bàng bạc
Em giữ màu lá xanh
Thói đời quen đặm nhạt
Em hết mình
           cho anh


Tháng 10 năm 1999
Nguồn: Nhịp cầu (thơ)/ NXB Quân đội, 2004.