Một đêm đàn lạnh trên sông Huế - Văn Cao - Thanh Thuỷ