Mắt sáng ngời lên như ánh dương
Rượu hồ da đỏ khách li hương
Thiên bôi đối ẩm nhìn qua ải
Quằn quại cờ bay trong gió sương

Lắng nghe dòng máu ta đang sôi
Say nữa, say lên, tráng sĩ ơi!
Lòng thép vang rền xương gãy rạn
Sa trường, than ơi là tơi bời!

Chuyện thê nhi? - Bẻ trâm vàng đi!
Khăn lụa người cho? - Lau máu đi!
Ảnh tặng? - Giấu vào trong ngực áo!
Trở về? - Không! Chỉ có ra đi

Xót đời lính thú không tên tuổi
Cả một nghìn thây đổi lấy thành
Nói đến cuộc đời còn chẳng tiếc
Tiếc gì nước mắt đón đưa anh!


1939

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]