15.00
Nước: Trung Quốc (Ngũ đại)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 05/02/2009 07:48 bởi Vanachi
Văn Ích thiền sư 文益禪師 (885-958) người Dư Hàng, Chiết Giang, họ tục là Lỗ 魯. Ông 7 tuổi đã xuất gia, 20 tuổi thụ giới tại chùa Khai Nguyên ở Việt Châu. Tuy nhiên, ông rất lâu sau không thể khai ngộ, sau bái la hán Quế Sâm thiền sư 桂賝禪師 mới được và trở thành người kế tục của Quế Sâm thiền sư. Khi cuối đời ông trụ trì Thanh Lương viện ở Kim Lăng, nên được gọi là Thanh Lương Văn Ích. Đương thời, người bốn phương tới theo không dưới ngàn người.