Tre vui, tre cười
Kĩu ca kĩu kịt!
Chim vui, chim cười
Ríu ra ríu rít

Gió vui, gió cười
Trong thông vi vút!
Hoa vui, hoa cười
Trong cành trắng muốt!

Lửa vui, lửa cười
Bập bùng trong bếp!
Suối vui, suối cười
Trên non róc rách!

Đèn vui, đèn cười
Lập loè trang sách!
Em vui, em cười
Khúc kha khúc khích!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]