Mưa to!
Khắp mô gò
Biến thành Thác
Những thác nước
Nhảy chồm chồm
Qua gốc
Đánh một phóc
Qua hốc
Lao nhanh
Về phía trước

Thác nước
Xùi bọt
Trắng phau
Gọi nhau:
- Chạy cho mau!
Chạy cho mau!
Ra đến sông
Cuốn sạch bong
Những rơm
Những rác!
Mưa từng hồi
Vung roi
Vun vút!

Thác đùa reo
Đua nhau
Chạy mau
Ra đến sông
Về biển Đông
Mênh mông
Toả khắp!


Nguồn: Anh đom đóm, NXB Kim Đồng, 1970