Nam Bắc và Trung vốn một nhà
Thực dân Pháp đã xẻ làm ba
Thêm thù Mỹ Diệm chia ranh giới
Lại nhớ Rồng Tiên gốc mẹ cha
Thương nỗi giống nòi liền ruột thịt
Đau vì chém giết với tù tra
Ta mau kết nghĩa trừ lang sói
Thống nhất dư đồ đất nước ta


11-1945

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]