Tên chúng tôi vì sao thành lịch sử?
Kẻ thù không khuất phục nổi chúng tôi?
Thịt xương chúng tôi đâu phải là sắt đá
Cái đích chúng tôi đi đã biến chúng tôi thành sắt đá trên đời!


(dịch từ bản tiếng Nga)
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)